สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาขาวิชา อุตสาหกรรม

นายสุชิน   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มวิชานางประเทืองทิพย์   สังข์ทอง


นายกิตติรัฐ   อัจฉริยญาติ


นายชูชาติ   แข็งขัน


นางสาวธันยพร  เหมพิจิตรสาขาวิชา คหกรรม


นางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มวิชานางเดือนนภา   อุ่นอ่อน


นางอมรพรรณ   รัตนสุวรรณ


นางสาวณัฐกฤตา  ปาลีสาขาวิชา ธุรกิจศึกษา

นางอรวรรณ   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตรนางสาวรัตนา   รุ่งรัศมีนางกรุณรัตน์   เที้ยธิทรัพย์นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์


นายอภิรักษ์    ศรีวโรบล
หัวหน้ากลุ่มวิชานายภมร   ฟูมฟัก


นายชโลทร   เอี่ยมโวทาน


นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข


นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ


นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์


นายสุภาพ   พฤกษ์สุวรรณ์


นางสาวธัญญชล  บุ้งทอง


view