สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารแผนงาน

นางกิตติมา  ธีรสรเดช

หัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงาน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางปิยะรัตน์  โทคิตะ
หัวหน้างานสารสนเทศนายสุรศักดิ์  คูณชัย
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
นางมาลิสา  เครือเนตร
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนงานโรงเรียน

นางปภาวีณ์  หากะวี
รองหัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นางจริญญา  ยะโส
งานติดตามและประเมินผลโรงเรียนนางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม
งานสารสนเทศนางสาวณัฐฑิยา  กาเจริญ
งานสารสนเทศนางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

นางบัณฑิตา  พันนารัตน์
งานแผนงานโรงเรียน

นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
งานแผนงานโรงเรียน

นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์
งานแผนงานโรงเรียน

นางสาวธัญชล  บุ้งทอง
งานประกันคุณภาพการศึกษานางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

view