สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารงานวิชาการนางนงลักษณ์  อริยะดิบ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล
หัวหน้างานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


นางอรวรรณ  ฟักสังข์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานนิเทศภายในนางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข
หัวหน้างานหลักสูตรนางสาวรุจิอาภา  รุจิยาปนนท์
หัวหน้างานสาระสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวกมลา  วัฒนาสุนทรารักษ์
หัวหน้างานเอกสารสิ่งพิมพ์


นายสุชิน  ฟักสังข์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้


นางสาวชลธิชา  ม่วงสรีจันทร์
หัวหน้างานตารางสอน


นายปัญญา  เอี่ยมผ่อง
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้


นางสาวรัตนา  รุ่งรัสมี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน


นายอนุชิตโพธิวงค์
หัวหน้างานส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน


นางสาวสิริวรรณ  ดีศิริ
หัวหน้าห้อง Resource Center


นางสาววิไลลักษณ์  ท่าพริก
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน


ว่าที่ ร.ต.บำรุง  นอบน้อม
ห้วหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
หัวหน้าสำนักงานบริหารวิชาการ


นางขนิษฐา  อินนา
เลขานุการสำนักงานกลุ่มการบริหารวิชาการ


นางสาวจิราพร  คำเภา
กรรมการสำนักงานกลุ่มการบริหารวิชาการ


นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา
เลขานุการงานหลักสูตร


นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์
รองหัวหน้างานวัดผล
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 


นายอนุชิต  สุริยอมร
หัวหน้าพัฒนางานคอมพิวเตอร์ทะเบียนวัดผล
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5


นางกัลยา  ทับทิมเทศ
ทะเบียนนักเรียน
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3


นางสาวพิชชาภา  ผกาผล
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2
กรรมการตรวจข้อสอบ


นางสาวหัสยา  ทิพย์ประภาแย้ม
รองหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3


นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
พัฒนางานคอมพิวเตอร์ทะเบียนวัดผล
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4


นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภน
หัวหน้างานตรวจจ้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ


นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
กรรมการงานตรวจข้อสอบและสารสนเทศ


นางสาวสุคนธา  บุญลือ
งานนิเทศภานใน


นางปรียาวรรณ  พิพัฒน์ณัฐพงศ์
งานนิเทศภานใน


นายกิตติพงษ์  พลเจียก
งานเอกสารสิ่งพิมพ์


นางสาวหัทยา  มหาโชค
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล


นายหฤษฎ์  เลิศฤทธิ์ทัศไนย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล


นางจารุวรรณ  ค้ำคุณคำ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารสิ่งพิมพ์


นายศิรภพ  อาจใหญ่
เจ้าหน้าทีี่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

view